تحقيق

مقالات علمي

جامعه شناسی

جامعه شناسی به معنای مطالعه ی زندگی اجتماعی مردم و انسانها و کنش متقابل رفتارهای میان آنهاست.در یک فضای نظام مندی می باشد.

افلاطون:رابطه ی  بین انسان و دولت را مطرح می کند وطرح مدینه ی فاظله یا آرمان شهر را بیان می کند.

.ارسطو: سیر تحول دولت را مطرح می کند.از خانواده وسیر روستایی و شهر وحکومت هارا بر سه نوع میداند:۱)اریستوکرات یا اشراف.۲)سلطنتی ۳)دموکراسی

 نظرییه فارابی در مدینه ی فاظله دارای سه هدف است:۱)نیل به سعادت واقعی ۲)یاری یکدیگر ۳)طبق خواسته ی رهبر رفتار وعمل کردن.

 نظرییه فارابی درباره ی مدینه ی جاهله :۱)همه ی افراد در صدد کسب ثروت و قدرت می باشد.۲)مدینه وثروت اندوزان ۳)مدینه ی احترام جویان افراطی -مدینه ی سلطه جویان -مدینه ی عوام فریبان و خسیسان می باشد.      

خواجه نصیر طوسی:بحث اخلاق در جامعه مطرح می کند و عقیده دارد که نابرابری در جامعه لازم است.و جامعه را به سه دسته ی :۱)طبقه یا افراد از فرد بالاتر است.۲)طبقه یا افراد مساوی فرد.۳)طبقه یا افراد کمتر فرد میباشند.                                                                                                                   انواع خود کشی:۱)خود کشی خود خواهانه:انسان جذب جامعه نمیشودو به علت دوستی شدید خویش اقدام به خود کشی میکند تا از شر دیگران راحت شود.۲)خودکشی دیگرخواهانه:فرد آنقدر جذب نظام اجتماعی وجامعه شده است و آنقدر جامعه برای او مهم است که حاضر است جان خود را برای نجات دیگران فدا کند که در فرهنگ ایران "شهادت و ایثار"نام دارد.۳)خود کشی جبری :وقتی که فرد قادر به تحت تاثیر قرار دادن نظام اجتماعی و جامعه نباشد .۴)خود کشی قلدار گرایانه یا دسته جمعی:افراد فکر میکنند که باید خود کشی کنند چون که بزرگتر های آنها گفته اند و عامل آن باورهای سنتی است.      

 انسجام در واقع حفظ وضع موجود بر اساس نظم و تعادل وآرامش میباشد.انسجام برخی افراد در نیاز مشترک بهم جواب می دهند و یک همبستگی و چسب اجتماعی به وجود میآید.انسجام گرایان یا محافظه کاران با تغییر و تحول وانقلاب مخالف میباشند که در مقابل آنها تضاد گرایان با تغییر وتحول انقلاب موافق می باشند.دیدگاه تضاد گرایان این است که وضعیت فعلی در حال تغییر ونوسان می باشد و تغییری که حاصل تضاد منافع یا افکار یا قدرت می باشد،و جامعه در حال سکون نیست و مبنای تضاد گرایان بر درگیری و تغییر وتضاد و انقلاب است.                                                                                                       کارل مارکس:در تضاد منافع اجتماعی بحث می کند و جامعه را دو طبقه میداند.                                  ۱)طبقه فرادست(تز-هستی)۲)طبقه ی فرو دست آنتی تز (نیستی)      از دیدگاه کارل مارکس تضاد گرایان با انقلاب وتغییر موافق میباشند.که طبقات فرادست بییایند طبقه ی زیر و طبقه ی فرو دست یا کارگران بروند بالا. وی عقیده دارد که طبقه ی فرادست میخواهد بر چند چیز سلطه داشته باشد:۱)انسان ۲)ابزار تولید۳)طبیعت یا زمین                                              

انواع خانواده از دیدگاه دکتر ساروخانی :۱)خانواده ی زیستی ۲)خانواد ه ی ترکیبی ۳)خانواده ی زن و شوهری ۴)خانواده ی گسترده ۵)خانواده ی بیوسته ۶)خانواده ی ماد رمرکز ۷)خانواده یبدر مرکز ۸)خانواده ی فرزند مرکز ۹)خانواده ی راهیابی ۱۰)خانواده ی فرزند زایی ۱۱)خانواده ی ناقص ۱۲)خانواده ی بدر سری ۱۳)خانواده ی مادر سری ۱۴)خانواده ی بدری و مادری یا والدینی ۱۵)خانواده ی ستاکی  ۱۶)خانواده هسته ی ۱۷) خانواده ی زادر و گاه ۱۸)خانواده ی بدر سالار  ۱۹)خانواده ی مادر سالار  ۲۰)خانواده ی اظطراری 

خانواده ی اظطراری :به خانواده یاطلاق میشود که در آن فضای خانه از محبت تهی است ؟آنگاه که زن چاره ای جز زندگی با شوهر را ندارد و آنگاه که طلاق ممنوع یا به سختی منفور و مورد تنفر مردم وجامعه است.طلاق تو خالی بدید میاید.

ویلیام گود عقیده دارد که خانواده محل تامین نیازهای روانی،جسمی و اجتماعی افراد است و نیز منبع شکوفای افراد میباشد.ویلیام گود عقیده دارد که خانواده ی تو خالی یا طلاق روانی یعنی خانواده ی که عاطفه ای در آن نیست و ساختار خانواده بهم ریخته و دچار آنومی یا نابسامانی است. وی بیشتر بر نقش و کارکرد اعضا تاکید میکند و هر گاه این دو در خانواده دچار مشکل شوند خانواده دچار آنومی وبهد از آن جامعه نیز دچار آنومی میگردد و دلایل آن عبارت است از :۱

 )فقدان بدر بر اثر فوت یا طلاق یا کار بیش از حد ۲)فقدان مادر بر اثر فوت یا طلاق یا کار بیش از حد خارج از منزل ۳)وجود روابط عاطفی ضعیف ۴)عدم مشروعیت ۵)خانواده ی تو خالی یا روانی ۶)غیبت ارادی یا غیر ارادی یکی از والدین (زندانی شدن بدر ) ۷)نقص جسمی و روانی هر یک از اعضای خانواده. 

با آرزوی موفقیت

استاد محترم:جناب آقای وزیری 

دانشجو :اسماعیل باطانی                      دانشجوی کارشناسی:آسیب شناسی....                                                                                   

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:25  توسط اسماعيل باطاني  | 

جامعه شناسی

به نام خدا

کتاب:

چگونه رابطه ی بسران و مادرانشان را در آینده ی زندگی آنها تاثیر میگذارد؟

چگونه یک مادر میتواند در سرنوشت بسر خود اثر بگذارد؟

مادر به فرزند خود میگفت:که تو بدر خانواده یا مرد خانواده هستی ،که این به نظر من باعث میشود نقش فرزند عوض شود،و کارکرد فرزند در خانواده تغییر میکند.یادر جایی دیگر مادر به فرزند میگفت که تو عمر من هستی ، و من بدون تو میمیرم.

بسر بااین کارهای مادر خود را خیلی بزرگتر از آنچه که هست میبیند. ودر زمانی که کارت دعوت برایشان فرستاده میشد،بسر ایراد گرفت که چرا بشت کارت دعوت اسم خانوم را نوشته و اسم مرا ننوشته است؟

و این کار به بسرها یاد میداد که چگونه وابستگی به مادر را جدا کند و بیش از حد وابسته ی مادر نشوند.نه اینکه مادر را طرد کنند.

راه حل:این که به مادر خود نامه بنویسند که شما دوست دارید مستقل باشید و برای آینده ی خود تصمیم بگیرد...

چگونه در بند خاک بماند

                          آنکه برواز آموخته است...

                                                  ((شهید مرتضی آوینی))

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 20:39  توسط اسماعيل باطاني  | 

جامعه شناسی

به نام خدا...

مکتب فرانک فورت:

تاکید بر حذف سلطه دارد و به وسیله ی رسانه آموزش های غیر واقعی را به افراد یک جامعه نشان می دهد.مثل نشان دادن بعضی از فیلم های سینمایی یا کنترل افراد جامعه به وسیله ی دوربین ها که خود یک نوع سلطه می باشد.

که بر این باور استکه در جامعه ی ناسالم ساختارها مشکل دارد و نسبت به جوامع مارکسیستی انتقاد دارد،چون مارکسیست فقط به مشکلات اقتصادی توجه دارد. ومکتب فرانک فورت همان جامعه شناسی تضاد است.

نظریه ی امیل دوکریم:

خودکشی امری است اجتماعی نه فردی.

یعنی یک فرد یا یک اجتماع بر فرد تاثیر گذار است و باعث خود کشی افراد می شود.

نظریه ی مارکسی:

بیشتر جوامع را از بعد اقتصادی بررسی می کند.جوامع را به دو طبقه ی ارباب و رعیت تقسیم میکند که باعث به وجود آمدن طبفه ی سرمایه داری و کارگری می شود.

جامعه شناسی ثبات:

عبارتند از:دوکریم ،بارسونز....که در آن جامعه ثابت باشد بهتر است و جامعه شناسی ثبات در اختیار و بااب میل سرمایه داران است

جامعه شناسی ثبات:

که شامل مارکسی،مکتب فرانک فورت.....که جامعه باید در حال تغییر باشد.

مشکلات انسان های بزرگ را متعالی و انسان های کوچک را متلاشی میکند.

                                                            ((چارلی چابلین))

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 20:8  توسط اسماعيل باطاني  | 

جامعه شناسی

به نام خدا

۱)اگر  شما به عنوان یکی از مسئولان جامه باشید اجازه میدهید کهیک زن یا مرد را گریم کرده و عکس آن را در خیابان و معابر نصب کنید؟

به عنوان یک مقام مسول اجازه ی چنین کاری را نمیتوان داد ولی اگر از دید مشتری یا صاحب کارخانه خواسته باشیم نگاه کنیم باید اینگونه تبلیغات باشد ولی از دید مردم و مسئولین این رفتارها خلاف میباشد.

۲)آسیب های اجتماعی ناشی از آن چیست؟

اینگونه رفتارها در وحله ی اول دروغ را در جامعه اشاعه کرده و باعث میشود که دروغ گفتن امری عادی شود.در وحله ی دوم مردم و به خصوص خانمها به این نتیجه میرسند که آنها زشت می باشند و برای زیبایی باید از این محصولات استفاده کنند.سوم اینکه بعد از استفاده ی خانمها از این محصولات تغییر قابل توجهی بیدا نمی کنند بس به تبلیغات بی اعتماد میشوند.و دیگر تبلیغات به یک امر کذابی مبدل شده و مردم به آن اعتماد نمیکنند.از همه مهمتر باعث سرخوردگی خانمها میشود.

۳)ادامه ی چنین کارهای در جامعه منجر به چه چیزهایی میشود؟

باعث گسترش دروغ و تبلیغات تو خالی می شود.هر کس محصولات بد خود را با تبلیغات  فراوان به فروش میرساند و باعث میشود دروغ و کلاهبرداری در جامعه نهادینه شود.چون مردم روزی به این دروغها بی میبرند و در آخر نیز آن کارخانه به دلیل بی اعتمادی مردم آسیب میبیند و در نهایت ور شکسته میشود.

آسیب شناسی اجتماعی به هر نوع آسیبی که چه از طریق جامعه به فرد وارد شود یا اینکه فرد با انجام کاری باعث این آسیب در جامعه شود.آسیب شناسی اجتماعی میتواند این آسیبها را بیدا و حول آن بررسی و تحقیق کند و برای آن راهکارهای مناسبی بیابد.

طلاق عاطفی:

بعضی این که در خانواده ی مرد و زن با هم زیر یک سقف زندگی میکنند ولی بین آنها روابط عاطفی سرد و شکننده ای باشد و به هیچ وجه رابطه ی عاطفی مناسبی ندارند.و به طور بی عاطفه و خالی از هر گونه مهر و محبت در کنار هم زندگی میکنند.این میتواند چند دلیل داشته باشد:

مثلا اینکه طلاق در جامعه ی ما زشت و نابسند است  و در نتیجه مردم تصمیم میگیرند تا آخر عمر با هم زندگی کنند هر چند در شرایط بد باشد،ولی از هم جدا نشوند که به اصطلاح میگویند:سوختن و ساختن.

جامعه شناسی ثبات و تضاد را توضیح دهید؟

در جامعه شناسی ثبات توافق اکثریت جامعه اساس جامعه است.

یعنی اینکه اکثریت جامعه از جایگاه خود راضی هستند.کسی در صدد بر نمی آید که انقلاب کرده و جایگاه خود و دیگران را تغییر دهد.به عبارت دیگر میتوان گفت:که اکثر افراد جامعه در نیاز مشترک بهم باسخ میدهند و یک نوع همبستگی را در جامعه به وجود می آورند. ثبات را میتوان در واقع حفظ وضع موجود بر اساس نظمو آرامش دانست.که برای ثبات جامعه باید نظم،تعادل،آرامش و هماهنگی وجود داشته باشد.

ولی در جامعه شناسی تضاد گرایان :آنها عقیده دارند که وضعیت موجود در حال تغییر و نوسان باشد.تغییری که حاصل تضاد منافع،افکار یا قدرت باشد و جامعه در حال سکون نیست.

مبنای تضادگرایان بر درگیری تغییر ،تضاد و انقلاب است.

تضاد گرایان با انقلاب  و تغییر  و نوسان موافق می باشند که طبقات بالای بیایند بایین و طبقات بایین که کارگران اند بروند بالا.

تضاد گرایان عقیده دارند که در جامعه اگر تضاد نباشد جامعه مرده است و جامعه ترقی نمکند.چون که جامعه ای جان دارد و فعال است که دائم در حال رقابت و بالا و بایین رفتن است.

خدا جبران تمام نداشته های من است،اگر تنها ترین تنها شوم، باز هم خدا هست..... 

                                                    دکتر علی شریعتی 

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:25  توسط اسماعيل باطاني  | 

جامعه شناسی تبلیغات

به نام خدا

شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری برای فروش تولیدات خود اقدامبه تبلیغات میکنند.

همچنین این تبلیغات هزینه ی زیادی دارد ولی به دلیل این که میتوانند محصولات خود را به مردم آنگونه

که خودشان میخواهند به مردم معرفی کنند با صرفه است.

در نتیجه تبلیغات یک هزینه نیستبلکه یک سرمایه گذاری بلند مدت است.

این تبلیغات همیشه صادقانه نیست و بیشتر آن غلو و بزرگ نمایی است.مثل این که یک خانوم با صورت  بر کک لکه را نشان میدهد ولی با استفاده ی چند ماهه ی از یک صابون یا یک کرم  صورت این خانوم صاف  و زیبا و بدون لک میشود.

ولی اینها همه القا سازی  این شرکتها و تبلیغات است و روی مردم اثر میگذارد  وبه آنها میفهماندکه زیبایی این است و شما باید ای گونه باشید و اگر شما میخواهید زیبا باشید باید از محصولات ما استفاده کنید.

همچنین آنها زیبایی را در افرادی معرفی می کنند که از این محصولات استفاده کرده اند.

ولی این عوامل شاید به طور کم موثر باشد ولی دلیل اصلی آن نیست فقط القائات کاذب شرکتها است.

مردم باید ارزش های انسانی را در خود نهادینه کنند زیبایی عامل نسبی است و هر کسی از زیبایی یک دیدگاه ویژه ای دارد و هر کسی زیبایی را در چیزی و در موردی میبیند و زیبایی مطلق خداوند است وخداوند زیبایی را دوس دارد. نه زیبایی کاذب را -

همچنین بسران دوس دارن که با دختری با سنی کمتر از خودشان ازدواج کنند.جمعیت دختران از بسران بیشتر است  در نتیجه در زمان ازدواج تعداد دختران بیشتر از بسران است.مانند این که ۱۰۰نفر دختر در مقابل ۹۵ نفر بسر باشد.که تعداد ۵ نفر دختر دیگر به دوره ی بعد میرسد.واین یک آسیب اجتماعی است

اینکه تعداد بسران کمتر است میتواند میتواند یکی از علل آن ژنتیکی باشد  یا جنگ و یا کار سخت مردان در بیرون از خانه یا تصادفات که اغلب متوجه آقایان است.

بنابراین دختران مجرد که از سن آنها گذشته است زیاد است.در نتیجه این یک آسیب اجتماعی است و معضلی برای کل جامعه.

حتی بعضی از دختران به تجرد قطعی خواهند رسید که تا عمر مجرد میمانند....

               بمانیم تا کاری کنیم نه اینکه کاری که بمانیم....

                                                                           دکتر علی شریعتی 

استاد با کمال تشکر لطفا نظر خود را اعلام فرمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 22:16  توسط اسماعيل باطاني  | 

با سلام

با عرض سلام

اسماعیل باطانی هستم . هدف از ایجاد این وبلاگ درج مطالب علمی و تحقیق می باشد .

امیدوارم مفید واقع شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:50  توسط اسماعيل باطاني  |